Norge

Hur mycket du ska betala i skatt och i vilket land beror på flera olika faktorer och varierar från situation till situation. Grundregeln är att du betalar skatt i det land du arbetar, men det finns vissa undantag. Det har till exempel betydelse för beskattningen om du är utstationerad av din arbetsgivare, bor i en gränskommun eller arbetar i flera länder. Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet förhindrar dock att du blir dubbelbeskattad.

Du kan antingen vara skattemässigt bosatt och obegränsat skattskyldig i Norge, eller så kan du ha begränsad skattskyldighet. Läs mer om det nedan.

Om du bor i en gränskommun och arbetar i en kommun på andra sidan gränsen (som också räknas som gränskommun), är du en så kallad ”gränsgångare” och beskattas i Sverige. Du ska dock normalt vistas i din fasta bostad i Sverige minst två dagar per vecka med en övernattning. Här kan du läsa om vilka kommuner som räknas som gränskommuner.

Du kan bara vara socialförsäkrad i ett land åt gången. Om du arbetar i både Sverige och Norge, men bor i Sverige, måste du meddela Försäkringskassan om att du arbetar i två länder. Vid beslut om A1 upparbetar du socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och pensionsrättigheter i det land där du har blivit socialförsäkrad. Läs mer här.

Det finns mer information om skatteregler m.m. på den gemensamma nordiska skatteportalen e-Tax och hos den norska skattemyndigheten Skatteetaten.

Begränsad skattskyldighet

Om du inte räknas som skattemässigt bosatt i Norge, har du ändå skyldighet att betala skatt för vissa typer av inkomster och förmögenhet som har anknytning till Norge. Detta kallas begränsad skattskyldighet.

Lön som betalas ut av en norsk arbetsgivare för arbete som har utförts i Norge, ska beskattas i Norge. Om du arbetar för en utländsk arbetsgivare i Norge är det också möjligt att lönen är skattepliktig i Norge.

Du kan också vara skattskyldig i Norge om du arbetar på norsk kontinentalsockel eller ombord på ett norskregistrerat skepp. För flygande personal gäller speciella regler.

Information om begränsad skattskyldighet på andra inkomster hittar du här.

Skattesats i Norge

I Norge beskattas inkomst och förmögenhet. Skattesatsen i Norge är i snitt 24% på vanlig löneinkomst (2017) och därtill betalar du 8,2% till ”folketrygden” (socialförsäkring).

I Finnmark och Nord-Troms är skattesatsen lite lägre: 20,5% plus 8,2% i sociala avgifter.

Alla har rätt till ett ”personfradrag” på 53 150 NOK (78 300 NOK för äkta makar). I tillägg ges det ett ”mindstefradrag” på 44 % (minimum 31 800 NOK och maximum 91 450 NOK). Både ”personfradrag” och ”mindstefradrag” kan bli reducerat beroende på hur många månader du har varit i Norge i löpet av ett år.

Här kan du läsa mer om skattesatser och här kan du beräkna hur mycket du ska betala i skatt.

Avdrag för utländska arbetstagare

Det finns även specifika skatteavdrag (fradrag) för utländska arbetstagare i Norge. Standardavdraget för utländska lönmottagare är på 10% av löneinkomsten (brutto) och kan maximalt uppgå i 40 000 NOK. Var uppmärksam på att standardavdraget inte ges automatiskt, utan att du själv behöver ange det i din norska ”skattemelding” (post 3.3.7). Det finns också ett speciellt pendlaravdrag, som du kan läsa mer om här.

Sociala avgifter (trygdeavgift) i Norge

Om du är socialförsäkrad i Norge, betalar du utöver inkomst och förmögenhetsskatt även sociala avgifter enligt norska regler. De sociala avgifterna (så kallade trygdeavgifter) betalas tillsammans med skatten och utgör 8,2% av din lön och annan ersättning för arbete och uppdrag. 

Om du är enskild näringsidkare och omfattas av norsk socialförsäkring ska du betala trygdeavgifter med 11,4%.

Är du socialförsäkrad i Sverige och har fått ett A1-intyg från Försäkringskassan ska du inte betala trygdeavgifter i Norge.

Du kan finna mer information om inkomstskatt, förmögenhetsskatt och sociala avgifter hos Nordisk eTax.

 

 

Som arbetstagare i Norge har du vissa rättigheter och skyldigheter som bör uppfyllas. De inkluderar bland annat villkor som rör anställning, uppsägning, lön, semester och tjänstledighet.

Mer ingående information om dessa rättigheter och skyldigheter i arbetslivet hittar du hos Arbeidstilsynet, hos Arbeids- og sosialdepartementet samt hos särskilda servicecenter för utländska arbetstagare. Du kan också läsa mer om arbetsmiljölagen på Lovdatas hemsida och regjeringen.no.

Anställningskontrakt

Om du är arbetstagare i Norge har du rätt till ett skriftligt anställningskontrakt/arbetsavtal och det är viktigt att du får det så fort som möjligt. Sträcker sig din anställning längre än en månad ska du få ditt avtal snarast möjligt, men absolut senast en månad efter anställningens början. Om din anställning är kortare än en månad, eller det rör sig om uthyrning av arbetskraft, ska avtalet ingås och tillhandahållas direkt.

Spara anställningskontraktet och all annan dokumentation som rör ditt jobb och din vistelse i Norge. Om det till exempel skulle uppstå problem med arbetsgivaren är det dessa papper som gäller rent juridiskt. Det är också viktigt att du har all dokumentation om din jobbsituation för att söka U1, då den ligger till grund för om du har rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige. Se avsnittet ”Vid återkomst till Sverige” för att läsa mer.

I Norge är lönen i regel inte lagstadgad och det finns ingen minimilön. Dock har många verksamheter ingått kollektivavtal (dvs. avtal mellan arbetsgivarföreningar och fackliga organisationer) som reglerar lönenivån.

Ferieloven (semesterlagen) försäkrar minst 25 arbetsdagars semester per år. Semesterersättning baseras på din inkomst från året innan, men ska minst utgöra 10,2% av din lön. Semesterersättning ska betalas ut på sista utbetalningsdag innan din semester, eller vid avslutad anställning. Om du har en tidsbegränsad anställning ska du komma ihåg att säkerställa att du får din semesterersättning utbetald tillsammans med din sista lön.

Ditt anställningskontrakt bör innehålla:

 • Arbetsgivarens namn och adress
 • Den anställdes namn och adress
 • Arbetsplatsens adress
 • Arbetstitel eller beskrivning av arbetsuppgifter
 • Datum för anställningens startdatum (och slutdatum vid projektanställning) 
 • Den anställdes rättigheter - t.ex. i förhållande till lön under semester
 • Regler som varsel för uppsägning
 • Lön, tillägg, pension, tid för utbetalning
 • Arbetstider (dagliga eller veckovis) samt eventuella avtal för övertidsarbete
 • Angivande av gällande kollektivavtal eller andra överenskommelser
 • Andra viktiga faktorer som kan påverka anställningsförhållandet
 • Fackliga avtal

Det finns vissa yrken i Norge som är lagreglerade och då krävs en ”autorisasjon” från norska myndigheter för att kunna arbeta i landet. Högre utbildningar kan också behöva godkännas när du vill in på den norska arbetsmarknaden, men tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiderna kan vara långa.

Nokuts hemsida kan du läsa mer om godkännande av utbildning.

Vill du undersöka vilka norska utbildningar som motsvarar din utbildning kan du gå in på utdanning.no och söka på ditt område. På de respektive utbildningarna kan du sedan läsa om vad de kvalificerar till och vad en kan arbeta med.

Eftersom att Norden är ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde likställs generellt svenska utbildningar med motsvarande norska utbildningar. Genom "Avtalet om kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna" beslutade de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna att utöka möjligheterna till att utbilda sig och avlägga examen vid de övriga ländernas utbildningsinstitutioner, samt uppnå ömsesidigt erkännande av examina, delexamina och andra bevis på prestationer. 

Auktorisation

Helsedirektoratet, är den auktoriserande myndigheten för 29 yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, som alla måste godkännas för att du ska få arbeta i den norska sjukvården. Här kan du se en lista över de 29 yrkesgrupperna. Hallå Norden har mer specifik information för sjuksköterskor här.

Auktorisation krävs även för statsauktoriserade revisorer, registrerade revisorer, auktoriserade bokförare, fastighetsmäklare och tillståndshavare av inkassotillstånd, vilket sköts av Finanstilsynet.

Utdanningsdirektoratet har ansvar för bedömningen av yrkeskvalifikationer för lärare och förskolelärare med utbildning från utlandet.

Auktorisation av veterinärer, fiskhälsobiologer och djurskötare utförs av Mattilsynet (norska livsmedelsverket).

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet utfärdar tillstånd för att utöva advokatyrket.

För auktorisation av yrken inom sjöfartssektorn kontaktas Sjøfartsdirektoratet.

Piloter och flygtekniker kontaktar Luftfartstilsynet för att få licenser utfärdade.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap auktoriserar yrkesarbetare inom elektronik. 

 

Det norska arbetslöshetsförsäkringssystemet är en del av det norska socialförsäkringssystemet (folketrygden). Det innebär att du i Norge är arbetslöshetsförsäkrad genom medlemskap i folketrygden, vilket du automatiskt är när du arbetar och betalar skatt i Norge.

Arbetslöshetsersättningen (dagpengeordningen) är ett allmänt system som omfattar alla löntagare i åldrarna 18 till 67 år, så länge de uppfyller vissa grundläggande villkor om uppehälle och medlemskap i den norska folketrygden. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning (dagpenning) ställs det också krav på en minimiinkomst samt att du har förlorat minst 50 procent av arbetstiden.

NAVs webbsidor kan du läsa mer om de allmänna villkoren för att få arbetslöshetsersättning i Norge och information om hur mycket och hur länge du kan få dagpenning. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning i Norge måste du registrera sig som arbetssökande på NAVs webbplats, eller på ditt lokala NAV-kontor.

Söka arbete i Norge med arbetslöshetsersättning från Sverige

Du kan ta med dig din svenska arbetslöshetsersättning i upp till tre månader om du flyttar till Norge för att söka jobb. För att ansöka behöver du registrera dig som arbetssökande hos NAV och ha med dig en ifylld PD U2-blankett från Sverige.

Ta med intjänad arbetslöshetsersättning från Sverige till Norge

Om du flyttar från Sverige till Norge kan du ta med dig rättigheterna till arbetslöshetsersättning som du har tjänat in under de senaste tre avslutade kalenderåren. Det är dock krav på att du ska ha blivit arbetslös från arbete i Norge innan du kan ansöka om norsk arbetslöshetsersättning.

För att ansöka måste du bekräfta alla arbets- och socialförsäkringsperioder från Sverige/annat EES-land som du har haft under de senaste tre avslutade kalenderåren på blankett (PD) U1 eller E301. Blanketten måste vara ifylld av myndigheterna i Sverige och bifogas som bilaga till ansökan om arbetslöshetsersättning i Norge. Här kan du läsa mer om export av arbetslöshetsersättning från Norden/EES till Norge.

NAV kan också ge mer information om hur du går till väga och vilka undantag som finns.

Planerar du att bo i Norge i mer än sex månader, ska du anmäla flyttning till Norge senast åtta dagar efter ankomst. Du ska då gå till ett av de 42 utvalda skattekontoren för ID-kontroll. Om du flyttar till Norge tillsammans med din familj, ska samtliga familjemedlemmar följa med till skattekontoret.

Ska du vara i Norge i mindre än sex månader, ska du inte anmäla flyttning till Norge. Om du ska arbeta måste du däremot besöka ett av skattekontoren för att få ett skattekort och ett identifikationsnummer (D-nummer). Detta gäller även för personer som pendlar från Sverige/annat EES-land för att arbeta i Norge.

Här är en lista över dokumentationen som du behöver ha med dig till ID-kontrollen på skattekontoret.

Personnummer

Anmäler du flyttning till Norge registreras du som bosatt i Folkeregistret och får ett norskt personnummer. Numret består av födelsedatum och kontrollsiffror (totalt 11 siffror). Du kommer sedan alltid att behålla samma personnummer och ska använda det i all kontakt med norska myndigheter.

D-nummer

Om du inte ska registreras som bosatt i Norge, men ska arbeta i landet, blir du tilldelat ett D-nummer i samband med att du får ditt skattekort. Ditt D-nummer är ditt norska identifikationsnummer som du använder i all kontakt med myndigheter och när du t.ex. ska öppna ett bankkonto i en norsk bank.

Om du efter sex månader ska fortsätta att uppehålla dig i Norge, men inte pendlar, ska du anmäla detta till Skatteetaten och folkbokföra dig i Norge. Då får du tilldelat ett personnummer som ersätter ditt D-nummer.

 

Precis som i Sverige finns det olika typer av boende i Norge. I huvudsak finns det tre typer: ägarbostad (selveierbolig), bostadsrättslägenhet/andelslägenhet/aktielägenhet och hyresbostad (leiebolig).

Som nordisk medborgare kan du köpa en bostad i Norge i enlighet med bestämmelserna om fri rörlighet för personer, etableringsrätt och tjänster för medborgare inom EES-området. Det är dock viktigt att vara medveten om att det i vissa typer av fastigheter finns krav på boende (så kallad boplikt) och brukande (så kallad driveplikt). Som ägare av en bostad kan du också vara skyldig att betala fastighetsskatt (eiendomsskatt) och kommunala avgifter. Denna information kan du få från kommunen i fråga.

I en bostadsrättslägenhet/andelslägenhet köper du rätten att hyra en lägenhet och betalar hyra till bostadsrättsföreningen, vilket täcker kostnader för underhåll och daglig drift av föreningen. Du är då delägare i föreningen. När det kommer till aktielägenheter fungerar det på ett liknande sätt, men du köper då en aktie med rätt att hyra en specifik bostad och blir delägare (så kallad aktionær) i bostadsaktiebolaget och har då medbestämmanderätt tillsammans med de andra aktieägarna.

Om du vill hyra en bostad (leiebolig) är det vanligaste att hyra från en annan privatperson. I de största städerna finns det även företag som sköter professionell uthyrning. I sällsynta fall kan du även ha ett andrahandskontrakt (framleiekontrakt), men det är i regel inte tillåtet utan den som hyr vidare måste då ha ett godkännande från ägaren. Vid alla typer av bostadshyrning bör du se till att du får ett hyreskontrakt som anger hyresvillkoren. Det vanligaste är att ha en ömsesidig uppsägningstid på tre månader för en vanlig bostad och en månad för en studio/ett rum. Var förberedd på att betala en depositionsavgift för att få hyra en bostad.

Mer information om att köpa och äga bostad, och om bostadsbidrag m.m. hittar du på Hallå Nordens hemsida.

Länkar

Om du har frågor om boende är du mer än välkommen att kontakta Nordisk Jobstart+ sekretariat på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Precis som i Sverige består det norska pensionssystemet av flera olika typer av pensionssparande. I Norge är pensionen tredelad:

 • Ålderspension från folketrygden
 • Tjänstepension eller avtalspension (AFP) från arbetsgivaren
 • Privat pensionssparande

Ålderspension från folketrygden

För att ha rätt till norsk ålderspension från folketrygden måste du ha bott i landet i minst tre år efter att du har fyllt 16 år. Det betyder att du kan få ålderspension från Norge om du i minst tre år antingen har varit medlem i folketrygden eller har haft pensionsgrundande inkomster i Norge. I regel måste du fortfarande vara med i folketrygden för att ha rätt till ålderspensionen, men om du bor i ett annat nordiskt land och har bott eller arbetat i Norge under en kort period kan det vara så att du har rätt till pension från Norge.

Läs mer här.

Avtalspension (AFT) och annan tjänstepension från arbetsgivare

I Norge har de flesta arbetsgivare en skyldighet att ha ett tjänstepensionssystem för sina anställda. Det betyder att du som arbetar eller har arbetat i Norge kan ha intjänat tjänstepension från nuvarande eller tidigare anställningar. Kontakta dina nuvarande och tidigare arbetsgivare för att få reda på vilken typ av pensionsordning du omfattas av.

Mer information hittar du här eller på NAVs hemsida om avtalspension och tjänstepension.

Privat pensionssparande

Om du vill spara ihop extra till pensionen finns det även möjlighet att pensionsspara privat. Precis som i Sverige finns det i Norge olika sätt att spara på och olika sparprodukter som är avsedda för pensionssparande. Vissa sparanden kan till exempel vara låsta och kan tas ut först vid en specifik ålder, medan andra inte är låsta. Du bör själv sätta dig in i vad som är bäst för dig om du vill spara privat till din pension.

Du kan läsa om privat sparande på Finansportalen.

Pension från flera nordiska länder

Om du bor i ett nordiskt land och vet/tror att du har rätt till pension från ett annat nordiskt land måste du själv ansöka om pensionen. Du ska då kontakta pensionsmyndigheten i det land du är bosatt, vilket i Norge betyder att du kontaktar ditt NAV-kontor. Behandlingstiderna på sådana pensionsansökningar kan dock vara långa, så du bör vara ute i god tid.

Mer information hittar du här.

Om du blir arbetslös ska du anmäla dig till Arbetsförmedlingen redan din första arbetslösa dag i Sverige. Det kan påverka din sjukpenninggrundade inkomst (SGI) och arbetslöshetsersättning.

Begär direkt inträde i en svensk a-kassa och lämna U1-intyg (utfärdas av NAV) på den arbetade tiden i Norge. En del a-kassor sköter hanteringen av U1-intyg åt dig, medan andra vill att du gör ansökan själv och därefter skickar in den till a-kassan. Om det uppstår ett glapp mellan försäkringsperioder, arbetet i Norge och inträdet i svensk a-kassa, mister du rätten till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning och kan bara få ersättning från grundförsäkringen. Här ansöker du och den här blanketten ska din arbetsgivare fylla i.

 

Nordisk Jobstart+ hjälper dig före, under och efter din arbetsperiod i Norge. Här nedan finner du praktiska råd om vad du ska göra för att din start i Norge ska bli så smidig som möjligt.

Skriftligt anställningskontrakt

Du som är arbetstagare i Norge har rätt till ett skriftligt anställningskontrakt/arbetsavtal. Det är viktigt att du får det så snart som möjligt, dock allra senast en månad efter anställningens start. Är anställningen kortare än en månad, eller om det gäller uthyrning av arbetskraft, ska avtalet ingås direkt.

Ta reda på om du är en gränsgångare

Om du bor i en svensk gränskommun och pendlar över gränsen till ditt arbete i en norsk gränskommun gäller speciella regler för skatt och registrering. Läs mer under fliken Skatt.

Du som är gränsgångare ska lämna en preliminär självdeklaration i Sverige. Du sköter själv hanteringen av alla avgifter, utom den norska trygdeavgiften som den norska arbetsgivaren betalar in åt dig i Norge. Här kan du läsa mer.

Gör ID-kontroll för att få skattekort och personnummer/D-nummer

Om du ska jobba i Norge behöver du ha ett norskt skattekort. Det söker du genom att personligen besöka ett av de 42 utvalda skattekontoren i Norge. Där får du även ett så kallat D-nummer som är ett identitetsnummer du använder i kontakt med norska myndigheter och när du t.ex. ska öppna ett bankkonto. Detta behöver du ta med dig!

Om du flyttar till Norge och planerar att stanna längre än sex månader ska du anmäla flyttning senast 8 dagar efter ankomst, vilket också görs på de utvalda skattekontoren. Flyttar din familj med, ska ni alla infinna er för ID-kontroll. Du/ni får då norska personnummer.

Kontrollera med arbetsgivaren att papperna är på plats

Om du har ansökt om skattekort och din ansökan har behandlats, är din arbetsgivare skyldig att beställa dina uppgifter från Skatteetaten och hämta ditt skattekort elektroniskt. Arbetsgivaren ska också anmäla dig till Aa-registret (arbetstagarregistret) i Norge. Skulle du inte ha ansökt om skattekort och det fattas uppgifter hos Skatteetaten är din arbetsgivare skyldig att dra 50 % i skatt på din lön. Var därför noga med att kontrollera med din arbetsgivare tre veckor efter jobbstart om denne har tagit ut ditt skattekort. Du kan även kontakta NAV för att fråga om trygdeavgiften har betalats in på din första lön, samt med Aa-registret om din arbetsgivare har anmält dig till arbetstagarregistret.

Anmäl din utlandsvistelse till svenska myndigheter

När du arbetar i Norge är det kanske inte nödvändigt att du betalar avgifter till olika organisationer i Sverige. Ta reda på vad som är rätt för dig.

 • Anmäl att du ska arbeta i Norge till Försäkringskassan för att betala socialförsäkring i rätt land.
 • Kontakta din A-kassa för att eventuellt gå ur medan du arbetar i Norge.
 • Prata med ditt fackförbund om medlemskap. Det kan kanske vara aktuellt med ett vilande medlemskap, till exempel på grund av hemförsäkring.
 • Har du varit arbetslös i Sverige ska du meddela Arbetsförmedlingen att du har fått jobb i Norge.
 • Ge besked till Skatteverket att du ska jobba utomlands.

Här hittar du mer information.

Folkbokföring

Du behöver inte folkbokföra dig i Norge för att arbeta där, du kan fortfarande vara skriven i Sverige och ha en vistelseadress i Norge. Det finns dock många regler kring folkbokföringen som beror på hur din livssituation ser ut och hur ofta du återvänder till Sverige. Ta reda på vad som gäller för just dig och läs mer under fliken Folkbokföring.

Försäkringar och fackförbund

I Norge finns inga A-kassor utan arbetslöshetsförsäkringen är obligatorisk och ingår i trygdeavgiften. Det är inte obligatoriskt att gå med i ett norskt fackförbund, men det kan vara bra om du vill ha någon typ av tilläggsförsäkring eller om du skulle hamna i tvist med arbetsgivaren.

I Norge är du inte automatiskt försäkrad till och från arbetet via kollektivavtal som vi är i Sverige. Därför kan det vara bra att tillhöra ett fackförbund som har tilläggsförsäkringar som du kan ansluta dig till. Ett annat alternativ är att kontakta ett norskt försäkringsbolag. Du är dock alltid försäkrad på ditt arbete.

När du börjar arbeta i Norge kan det påverka olika bidrag från Försäkringskassan i Sverige. Upphör till exempel barnbidraget du får i Sverige, kan du istället ansöka om barnetrygd hos NAV i Norge

Storleken på bostadsbidraget kan också ändras om du arbetar i Norge, men bor i Sverige. Kontakta Försäkringskassan för att få mer information om vad som gäller i din situation.

Nordisk socialförsäkringsportal kan du läsa mer om den norska socialförsäkringen på svenska.

Bankkonto

För att öppna ett bankkonto i Norge krävs att du har med dig ett giltigt pass som legitimation. Du måste också ha ditt norska personnummer/D-nummer klart och en bekräftelse på att du har en adress i Norge.

I vissa fall kan du få hjälp med att öppna ett utlandskonto via din bank i Sverige, men det krävs även då D-nummer (tillfälligt identifikationsnummer) i Norge. Kontakta din bank och fråga om de kan hjälpa dig.

Genom att öppna ett bankkonto i Norge kan du få tillgång till norskt bank-ID. Bank-ID används mer och mer vid kontakt med olika myndigheter, t.ex. vid Selvangivelsen till Skatteetaten.

Telefonabonnemang

Ska du stanna i Norge en längre tid kan det vara bra att skaffa ett norskt telefonnummer. Det ska inte vara några svårigheter, men du behöver ha ett norskt personnummer och bankkonto klart först.

Övrigt

Här finner du en norsk-svensk ordlista över skatte- och myndighetstermer.