Sverige

 

Grundregeln är att du betalar skatt i det land du ska arbeta. Du betalar alltså inte skatt i två länder på samma inkomst. Detta regleras av dubbelbeskattningsavtal som finns mellan Sverige och de flesta EU/EES-länder.

Ansökan om svensk skatt och samordningsnummer

När du börjar att arbeta i Sverige ska du betala skatt i Sverige. Därför ska du registreras hos den svenska skattemyndigheten: Skatteverket. Du behöver inte ha ett svenskt personnummer för att arbeta i Sverige, men däremot ska du ha ett samordningsnummer hos Skatteverket i Sverige. När du ansöker om svensk SINK-beskattning (Statlig inkomstskatt för utomlands bosatta) hos Skatteverket, får du också ett samordningsnummer. Du ska använda en blankett som heter ”Ansökning om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta” eller SKV 4350. Första gången du ansöker ska du dessutom skicka in en kopia på ditt pass.

Välj SINK-skatt eller vanlig svensk skattskyldighet

När du fyller i ansökningsblanketten kan du samtidigt välja om du vill beskattas efter den så kallade SINK-ordningen eller som vanlig skattskyldig enligt svensk inkomstskattelag. SINK är en statlig bruttoskatt på arbetsinkomst, vilket betyder att du bara blir 20 % beskattad – dock får du då inte några avdragsmöjligheter.

Om du i stället vill beskattas som vanlig svensk skattskyldig ska du använda samma blankett, men skriva att du vill beskattas enligt svensk inkomstskattelag. Det är dock några kriterier som ska uppfyllas, t.ex. ska 90 % av din totala årsinkomst vara intjänad i Sverige för att ha rätt till ränteavdrag i Sverige. Du ska dock vara uppmärksam på att de danska skattereglerna också kan påverka dina avdragsmöjligheter. 

Kom ihåg att ange ditt födelsedatum på blanketten. När den är ifylld ska du skicka den till:

Utlandsskattekontoret

205 31 Malmö

Meddela din arbetsgivare

När Skatteverket har behandlat din ansökning skickar de antingen ett beslut om SINK-skatt eller en A-skattsedel för beskattning enligt svensk inkomstskattelag. SINK-beslutet eller A-skattsedeln ska du sedan lämna till din arbetsgivare. Om din arbetsgivare inte får beslutet om SINK-skatt eller en A-skattsedel, är denne tvungen att dra en högre skatt på din inkomst.

Deklaration

Om du ska betala SINK-skatt ska du inte skicka in någon deklaration. Om du däremot betalar vanlig svensk inkomstskatt ska du fylla i, skriva under och skicka in din deklaration till Skatteverket. Det gäller också om du har aktier som omfattas av skattskyldighet i Sverige.

Läs mer om de olika formerna av skatt i Sverige på Hallå Nordens hemsida

Svenska a-kassor fungerar liknande som i Danmark, men arbetslöshetsersättningssystemet skiljer sig på flera sätt från i Danmark. Om du bor i Norge är skillnaderna fler, så läs noggrant igenom informationen.

Om svenska a-kassor

En arbetslöshetskassa, som vanligtvis kallas a-kassa, kan erbjuda ekonomiskt stöd om du blir avskedad eller om du av andra orsaker blir arbetslös. Det är de 28 svenska a-kassorna som administrerar en utbetalning av arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen för arbetslösa. A-kassan är alltså en slags arbetslöshetsförsäkring som du kan gå med i när du arbetar.

Du ska betala in en avgift varje månad till din a-kassa för att vara medlem. Beloppet varierar, men kostar mellan 100-200 SEK/månad (2017). Till skillnad från i Danmark är a-kasseavgiften inte avdragsgill i Sverige. Månadsavgifterna finansierar delvis a-kassorna, men därutöver finansieras de av arbetsgivaravgifter och statsbidrag. 

Tidigare var a-kassor en del av de olika fackföreningarna, men idag är det enbart några få a-kassor som är kopplade till fackförbund, fastän alla a-kassor är inriktade mot en specifik näring eller bransch. Medlemskap i a-kassa förutsätter dock inte medlemskap i en fackförening, eller omvänt.

Kom ihåg: Som gränspendlare ska du komma ihåg att be om att få tala med deras EU-handläggare när du kontaktar en a-kassa i Sverige eller Danmark.

Är du berättigad till arbetslöshetsförsäkring?

För att vara berättigad till arbetslöshetsförsäkring ska du uppfylla följande villkor: Du skal i de 12 månaderna innan du blir arbetslös ha arbetat i minst sex månader med minst 80 timmar om månaden, eller så ska du ha arbetat minimum 480 timmar inom en sex månaders sammanhängande period – dock minst 50 timmar i varje månad.

För att vara berättigad till arbetslöshetsförsäkring ska du dessutom anmäla dig som arbetslös hos den svenska arbetsförmedlingen på din första dag som arbetslös. Det är också ett krav att du är aktivt arbetssökande och har möjlighet att acceptera det jobbet som du blir erbjuden.

Arbetslöshetsersättning i Sverige

Den svenska regeringen fastställer storleken på arbetslöshetsförsäkringen. A-kassan har därför inget inflytande över hur mycket som du kan få utbetalt. Det är dock möjligt att säkra en högre arbetslöshetsersättning med hjälp av en så kallad inkomstförsäkring.

Ersättningen beräknas på bakgrund av den arbetslösas tidigare inkomst och ger 80 % av lönen de första 100 dagarna, dock med en högsta utbetalning på 910 SEK per dag. Efter 100 dagar har du rätt till 80 % av din lön men max. 760 SEK/dag. Efter 200 dagar faller utbetalningen till 70 % av den tidigare inkomsten med ett tak på en daglig utbetalning av 760 SEK. Du kan som mest få arbetslöshetsersättning i 300 dagar (dock i 450 dagar om du har barn under 18 år) (2017), och perioden kan inte förlängas.

Arbetslöshetsförsäkringen är därutöver skattepliktig och du tjänar in till pension under den perioden du får arbetslöshetsersättning.

Om du flyttar till Sverige och ska bo där i mer än ett år, ska du folkbokföras och få ett svenskt personnummer. I Sverige är det Skatteverket som sköter folkbokföringen.

Du kan ansöka om att bli folkbokförd och få svenskt personnummer när du redan har flyttat till Sverige. För att bli folkbokförd ska du kunna visa Skatteverket att du har uppehållstillstånd i Sverige i minst ett år. När du besöker skattekontoret för att anmäla din flytt till Sverige är det viktigt att du tar med dokumentation som styrker att du kan få/har uppehållstillstånd. Det gör det lättare för Skatteverket och de kan då behandla din ansökan fortare. Dokumentationen som behövs beror på vad du ska göra i Sverige.

Vid besök hos Skatteverket ska du ta med:

 • Pass
 • Uppehållstillståndskort (UT-kort) om du är medborgare i ett land utanför ESS-området
 • Dokumentation som visar att du har uppehållstillstånd (se ovan)
 • Eventuellt vigselbevis

Uppgifter om folkbokföring delas med andra myndigheter

Uppgifterna i folkbokföringsregistret kan ges vidare till myndigheter och andra delar av samhället genom Navet (Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället) och SPAR (Statens personregister). Det innebär att myndigheter och kunder hos SPAR blir upplysta om din nya adress när du flyttar eller om ditt nya namn om du ändrar det.

Skatteverket överför automatiskt folkbokföringsuppgifter till myndigheter som:

 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket
 • Centrala studienämnden
 • Transportstyrelsen men bl.a. bil och körkortsregister
 • Pensionsmyndigheten m.fl.

I Sverige är några yrkestitlar skyddade. Detta betyder att du behöver svensk legitimation för att kunna utföra arbete med en skyddad yrkestitel i Sverige.

Hur får jag legitimation så att jag kan arbeta i Sverige?

Det är den myndighet som är knyten till det specifika yrket som fastställer regler och krav om dokumentation, och som godkänner din förmåga att utöva ditt yrke i Sverige. För att kunna få legitimation för att utföra ett yrke med skyddad titel ska du alltså kunna visa dokumentation på att du lever upp till reglerna. Detta görs genom att skicka in en ansökning om att få svensk legitimation till den relevanta myndigheten.

För att få dina betyg eller en utbildning bedömd och översatt ska du kontakta Universitets- och högskolerådet.

Vart ska ansökningen skickas?

De svenska myndigheterna som utfärdar yrkeslegitimationer är:

 

Köper du en bostad i Sverige innebär det precis som i Danmark att du äger bostaden till fullo. Från 2009 kan detta även gälla en lägenhet och inte bara ett hus.

Det vanligaste i Sverige är dock att en lägenhet är en bostadsrätt – ett system som liknar andelslägenheter i Danmark och Norge.

När du i Sverige köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och äger tillsammans med de andra i föreningen den fastigheten som lägenheten är del av. 

Bostadsrättsförening

Som medlem i en bostadsrättsförening äger du alltså inte själva lägenheten, den ägs av föreningen. Föreningen drivs gemensamt av alla som bor i fastigheten och reglerna varierar från förening till förening. Dock har du ansvar för att reparera och underhålla lägenheten. De gemensamma områdena i fastigheten förvaltas av alla medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Du betalar därför, utöver priset för lägenheten, en månadsavgift till föreningen som ska täcka dessa gemensamma utgifter. Avgiften anges i säljannonsen och täcker föreningens utgifter för lån, avdrag, skatter, fondinbetalningar, drift och underhåll.

Avgift och förbrukning av el, vatten och värme

Utöver avgiften till föreningen tillkommer kostnader för el, vatten och värme. Bostadsrättsföreningen bestämmer över husets ekonomi och underhåll. Som medlem i föreningen har du rösträtt på föreningens årsmöte. Därigenom har du möjlighet att få inflytande över husets drift och hur mycket som ska betalas i avgift.

När du sedan säljer lägenheten bestämmer du själv priset och bostadsrättsföreningen har ingen rätt att få del av vinsten. Det är alltså marknadsvärdet som sätter priset när du säljer.

Läs mer om olika bostadsformer i Sverige på Öresund Direkts hemsida.

 

För varje år du arbetar i Sverige sparar du in till din svenska pension. Detta sparande sker i form av pensionsavgifter. En del av pensionsavgiften betalas genom skatten och en del betalas in av din arbetsgivare genom arbetsgivaravgiften.

Den totala avgiften ligger på 18,5 % av din pensionsberättigade inkomst. 16 % går till inkomstpensionen och 2,5 % till premiepensionen.

Du får också rätt till pension om du har små barn, studerar, gör värnplikt eller är på sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften betalas då av staten.

Läs mer om hur du beskattas och andra pensionsregler på Nordisk e-tax.

Privat pensionssparande

Fastän du tjänar in till både allmän pension och tjänstepension, kan du välja att komplettera med privat pensionssparande. Ett privat pensionssparande är frivilligt och kan tecknas genom din bank eller ditt pensionsbolag. Det är därför också dem du ska kontakta för mer information.

Hur ansöker du om pension?

Du ska alltid ansöka om pension. Du kan först få utbetalt pension den månad du ansöker om det. Det är dock vanligtvis en två till tre månaders handläggningstid. Ansökningsblanketten hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida.

Det är också möjligt att ansöka om pension online. Då har du dock behov av e-legitimation. Det är samma legitimation som du använder hos till exempel Försäkringskassan, Skatteverket och Apoteket.

Läs mer om e-legitimation här.

Om du bor i Danmark eller Norge och ska börja arbeta i Sverige är det en del saker som behöver ordnas och det är viktigt att de görs i rätt ordning.

Skaffa ett svenskt samordningsnummer

När du börjar arbeta i Sverige ska du betala inkomstskatt i Sverige. Därför måste du registreras hos den svenska skattemyndigheten, Skatteverket. Du behöver inte ha ett svenskt personnummer för att jobba i Sverige, men däremot ska du ha ett samordningsnummer.

Läs mer om att få ett samordningsnummer på Öresund Direkts hemsida.

Du får samordningsnumret genom att ansöka om svensk skatt hos Skatteverket med en blankett som heter SKV 4350

SINK-skatt eller vanlig svensk inkomstskatt

Om du bor i Danmark och pendlar till ett arbete i Sverige ska du ta ställning till om du vill beskattas efter den svenska SINK-ordningen (bara 20 procent i skatt, men ingen möjlighet till avdrag) eller betala vanlig svensk inkomstskatt.

Läs mer om skillnaderna och fördelarna med de olika skatteformerna under fliken ”Skatt” här ovan.

Flytta dina medlemskap i a-kassa och fackförening

Om du bor i Danmark eller Norge och arbetar i Sverige, ska du också vara arbetslöshetsförsäkrad i Sverige. Gå med i en svensk a-kassa redan din första arbetsdag i Sverige. Om du är arbetslöshetsförsäkrad i fel land blir du nämligen betraktad som oförsäkrad. Vill du vara med i en fackförening ska du också välja en svensk sådan, då danska och norska fackföreningar inte har något inflytande på den svenska arbetsmarknaden. Om du redan är medlem i en a-kassa och fackförening i Danmark eller Norge ska du överföra dina medlemskap till de svenska motsvarigheterna.

Kontakta Försäkringskassan

När du arbetar i Sverige ska du kontakta den svenska myndigheten Försäkringskassan. Om du är socialförsäkrad i Sverige har du rätt till sociala ersättningar från ditt arbetsland. Du ska dock först kontakta Försäkringskassan när du behöver ersättning för någonting eller till exempel ska beställa Europeiska sjukförsäkringskortet – söker du utan att ha ett specifikt behov blir din ansökan inte behandlad.

Läs mer om dina rättigheter när det kommer till socialförsäkring i Sverige på Öresund Direkt.

Öppna ett svenskt bankkonto

När du ska arbeta i Sverige har du användning för ett svenskt bankkonto, där du kan få din lön insatt. Liksom i Danmark och Norge har de olika bankerna olika erbjudanden. Därför är det klokt att kontakta flera banker och höra vilka villkor de erbjuder vid till exempel överföringar från ett svenskt till ett danskt eller norskt konto – är det avgifter och hur många dagar tar det? Det finns också flera banker som har kontor i flera av de skandinaviska länderna.

Om du ska öppna ett lönekonto i en svensk bank och i det syftet besöker banken, ska du komma ihåg att ta med:

 • Anställningskontrakt
 • Personbevis (Folkeregistreringsbevis)
 • Legitimation som till exempel pass eller körkort (om du inte har svensk legitimation)

Undersök dina pensionsvillkor

Under den tid du arbetar i Sverige tjänar du in svensk pension. I Sverige består pensionen av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. När du börjar att arbeta i Sverige är det en bra idé att undersöka villkoren för tjänstepension på din arbetsplats, då de kan se lite olika ut.